Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2016

  • Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie

    De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft samen met GGZ Nederland per 1 januari 2013 de uitvraag van de prestatie-indicatoren forensische zorg overgenomen van het project Zichtbare Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De resultaten van deze uitvraag geven inzicht in de kwaliteit van de geboden forensisch psychiatrische zorg in het afgelopen registratiejaar 2016.

Gegevensuitvraag 2016

Tijdsplanning:

De gegevensuitvraag voor de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie over het jaar 2016 begint in februari 2017 .

toegang tot de gegevensuitvraag

Actueel

Resultaten schoningsfase

25 april 2017

De zorginstellingen hebben onlangs via het dataportaal de gegevens voor de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2016 aangeleverd. De afgelopen periode zijn de gegevens in de zogenaamde schoningsfase gecontroleerd cq beoordeeld. Deze controle/ beoordeling hield in dat de aangeleverde gegevens zijn bekeken op inhoudelijke en statistische plausibiliteit, consistentie en volledigheid. Daarnaast is gekeken naar veranderingen ten opzichte van de gegevens van de voorgaande meting (voor zover dat vanwege gewijzigde indicatoren mogelijk was).

Indien u geen mail heeft ontvangen met het verzoek de gegevens nogmaals te controleren en fiatteren, is de verantwoording over verslagjaar 2016 voor uw zorginstelling vooralsnog afgerond.

De aanbieders die wel gevraagd zijn om hun gegevens te controleren/corrigeren en fiatteren, hebben hiertoe de gelegenheid tot woensdag 10 mei 17:00.

Zodra de eindrapportage gepubliceerd is, zal hierover een nieuwsflits worden verstuurd.

Gegevensuitvraag 2016

31 januari 2017

Vanaf 1 februari 2017 is het dataportaal geopend voor het aanleveren van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2016. Vanaf verslagjaar 2014 is de aanlevering van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie voor alle zorgaanbieders met een contract met de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (Forzo/JJI) verplicht. U bent verplicht om zich te verantwoorden over maximaal 2 zorgsettingen. Op www.forensischezorg.nl kunt u de indicatorengids 2016 (versie 2.0) met daarin de voor uw zorginstelling relevante indicatoren vinden.

De uitnodigingen voor het invullen van de prestatie-indicatoren over verslagjaar 2016 ontvangt u op 1 februari 2017. U heeft tot woensdag 29 maart 2017 om de gegevens in het portaal in te voeren, vervolgens sluit het portaal. De schoningsfase gaat dan van start. 

Wijzging proces van indienen prestatie-indicatoren

Afgelopen jaren waren de instellingen, die zich moesten verantwoorden over de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie, verplicht om aan het einde van het verantwoordingsproces nog een door de RvB getekende hardcopy op te sturen van de ingediende gegevens en % uitkomsten.

ForZo/JJI heeft een nieuwe stap geïmplementeerd in het data-portaal om zo de overbodige administratieve last voor de aanbieders te beperken.

De Fiatteur krijgt vanaf februari 2017 de mogelijkheid om tussentijds de gegevens te printen of digitaal te versturen, bijvoorbeeld om afstemming te zoeken met diegene die eindverantwoordelijk is. Zodra een intern akkoord is bereikt, kan de Fiatteur namens de instelling, na akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden, de gegevens officieel en tijdig indienen via het data-portaal.

Indien de instelling naar aanleiding van de schoningsfase gegevens moet wijzigen, moet opnieuw akkoord worden gegeven op de in te dienen gegevens.

De instellingen zijn derhalve niet meer verplicht om hardcopy's op te sturen. Dit onderdeel van het proces is dan ook komen te vervallen.

Rapport van Feitelijke Bevindingen 2016

De instellingen zijn verplicht om het Rapport van Feitelijke Bevindingen 2016 op uiterlijk 31 mei 2017 in Forza te up-loaden. Het rapport dient als (overige) bijlage aan diverse financiële eindverantwoordingsdocumenten 2016 toegevoegd te worden. De richtlijnen omtrent het rapport van feitelijke bevindingen 2016 zijn in een eerder stadium gecommuniceerd en zijn terug te vinden onder www.forensischezorg.nl/beleid/prestatie-indicatoren-forensische-psychiatrie.

Dit is niet van toepassing op instellingen die zich uitsluitend over de zorgsetting 'Beschermd wonen en Ambulante begeleiding' hoeft te verantwoorden.

Helpdesk

Voor vragen van technische aard m.b.t. het data-portaal kunt u contact opnemen met de helpdesk via support@enigmatry.com of 010-2409925.

Uw vragen van inhoudelijke aard over de PI’s kunt u stellen via KNAPP. De Concernbeheerders hebben van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) een uitnodiging gekregen om lid te worden van het online platform KNAPP. Het EFP zal eventuele vragen of onduidelijkheden op KNAPP beantwoorden.

Infographic

DJI Infographic Gegevensuitvraag PI

Ter verduidelijking van het proces invullen, fiatteren, schonen en indienen van de prestatiegegevens, is een infographic opgesteld. Heeft u vragen over de gegevensuitvraag, bekijk dan eerst de bovenstaande infographic (klik hier om deze te vergroten) of de veelgestelde vragen.

Privacy en Cookies

Voor een volledige werking van de website plaatst dji.gegevensuitvraag.nl cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.